“Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” - гр.Свиленград”.

“Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” - гр.Свиленград”.

 

Уникален номер на поръчката в РОП:  00040-2016-0001

Обявление

07.01.2016 10:54:11

Документи по приключване

19.04.2017 17:11:38

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.