“Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” - гр.Свиленград”.

“Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” - гр.Свиленград”.

 

Уникален номер на поръчката в РОП:  00040-2016-0001