„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР"

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Свиленград  по 2  обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, кв.Изгрев, бл.8";
Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, ул.Васил Друмев №8"

Уникален номер на поръчката в АОП : 00040 -2015-0021

Обявление

28.12.2015 16:47:55

Отговор на въпрос

22.01.2016 16:04:00