„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР"

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Свиленград  по 2  обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, кв.Изгрев, бл.8";
Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, ул.Васил Друмев №8"

Уникален номер на поръчката в АОП : 00040 -2015-0021

Информация за плащанията

28.12.2015 11:17:11

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.

Документи по приключване

18.08.2016 11:40:00

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.

Друга информация

28.12.2015 11:17:11