„Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Свиленград”

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2015-0001

Обявление

06.02.2015 13:17:27