„Ремонт на улици в кв. „Кап. Петко войвода”, гр. Свиленград, община Свиленград”.

„Ремонт на улици в кв. „Кап. Петко войвода”, гр. Свиленград, община Свиленград”.

Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00040-2015-0007

Обявление

13.05.2015 17:13:07

Информация за плащанията

13.05.2015 16:55:59

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.