Информация за плащанията

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания. 

Тъй като ЗОП използва термина "информация", следва, че възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача не конкретни първични счетоводни документи, а систематизи­рана информация, която би могла да се изготви във формата на справка и да съдържа предмета на обществената поръчка, дата, основание и размер на всяко отделно плащане по до­говора за обществена поръчка.

Заглавие Дата Файл
Плащане по договор за ОП с предмет : „Ремонт на улици в кв. „Кап. Петко войвода”, гр. Свиленград, община Свиленград”. 2015-12-02 16:58:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет : „Ремонт на улици в кв. „Кап. Петко войвода”, гр. Свиленград, община Свиленград”. 2015-11-10 11:52:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет : „Ремонт на улици в кв. „Кап. Петко войвода”, гр. Свиленград, община Свиленград”. 2015-10-22 11:35:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет : „Ремонт на улици в кв. „Кап. Петко войвода”, гр. Свиленград, община Свиленград”. 2015-09-14 09:33:00 Изтеглете файл