„Ревитализиране на изложбеното пространство на Стария мост "

„Ревитализиране на изложбеното пространство на Стария мост в гр. Свиленград и доставка на оборудване за развитие на музей на открито” част от проект „Старият мост:мост между поколенията” финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на културата- Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства по проект „Старият мост:мост между поколенията”, Договор №24-10М1-34/22.04.2015г.”

Уникален номер на Обществената поръчка в регистъра на АОП:00040-2016-0005

Обявление

15.02.2016 15:17:15

Информация за плащанията

15.02.2016 09:26:09

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.