"Доставка на ел.енергия за нуждите на Общинска администрация Свиленград и ВРБ"

"Доставка на ел.енергия за нуждите на Общинска администрация  Свиленград и ВРБ (Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване"-Свиленград; Дейност "ЦДГ; ДЯ и Здравни кабинети"; Дейност"Социални услуги" и Дейност"Спорт и туризъм".

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2014-0021

Договори

30.06.2014 13:39:00

Информация за плащанията

30.06.2014 13:39:00

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.

Друга информация

30.06.2014 13:39:00