Информация за плащанията

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания. 

Тъй като ЗОП използва термина "информация", следва, че възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача не конкретни първични счетоводни документи, а систематизи­рана информация, която би могла да се изготви във формата на справка и да съдържа предмета на обществената поръчка, дата, основание и размер на всяко отделно плащане по до­говора за обществена поръчка.

Заглавие Дата Файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-11-16 17:03:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-11-10 11:38:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-10-22 11:17:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-09-24 09:26:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-08-18 10:34:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-07-17 14:52:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-07-13 15:16:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-06-19 14:39:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-06-11 16:28:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-05-15 17:09:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-05-11 13:52:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-04-20 10:27:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-04-09 10:00:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-04-02 14:47:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-03-24 08:48:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-03-11 14:45:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-02-20 13:33:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-01-20 13:15:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2015-01-13 15:00:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2014-12-30 13:30:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2014-12-19 10:30:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет -" Доставка на електрическа енергия " 2014-12-12 13:25:00 Изтеглете файл