Доставка на плочки за ОП "БО"

„Периодични доставки на строителни материали - вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” - гр.Свиленград”.

 

Обявление

30.09.2015 11:47:24

Информация за плащанията

30.09.2015 11:47:24

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.