Доставка на природен газ

”Периодични доставки на  природен газ за нуждите на: Общинска администрация – гр. Свиленград, ВБР"ЦДГ, ДЯ и Здравни кабинети“, Дневен център за възрастни с увреждания-седмична грижа” , „Защитено жилище”, Многофункционална спортна зала,  стадион "Колодрума";

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2014-0022