Енергийна ефективност (кв. Изгрев, бл.3)

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект – многофамилна жилищна сграда на кв.”Изгрев”бл.3  на територията на Община Свиленград, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

 Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2015-0020

Обявление

10.11.2015 15:27:00

Документация за участие

10.11.2015 15:28:00

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Договори и споразумения

09.11.2015 11:08:38

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Информация за плащанията

09.11.2015 11:08:38

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.

Друга информация

09.11.2015 11:08:38

Друга информация извън останалите категории