Енергийна ефективност (ул."Стефан Стамболов"№26-28)

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект – многофамилна жилищна сграда на ул.„Стефан Стамболов“№26-28  на територията на Община Свиленград, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2015-0013

Обявление

01.09.2015 13:13:08

Протоколи и доклади на комисиите

02.11.2015 13:48:00

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Информация за плащанията

31.08.2015 17:16:12

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.