Енергийна ефективност - бул."България"№123

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект – многофамилна жилищна сграда на бул.„България“№123  на територията на Община Свиленград, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2015-0010

Обявление

06.07.2015 11:42:36

Договори и споразумения

03.07.2015 15:31:37

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения