Енергийна ефективност ( ул. „Граничар” №166)

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект – многофамилна жилищна сграда на ул. „Граничар” №166 на територията на Община Свиленград, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради "

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2015-0005

Обявление

15.04.2015 14:53:24

Документация за участие

15.04.2015 14:29:38

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

21.07.2015 11:52:00

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка

Информация за плащанията

15.04.2015 10:32:44

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.