Енергийна ефективност (кв. „Изгрев“ блок №8)

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект – многофамилна жилищна сграда на територията на Община Свиленград, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради "

  Уникален  номер на поръчката в АОП: 00040-2015-0003

Обявление

18.03.2015 16:17:52

Решения на възложителите за завършване на процедурите

26.06.2015 14:44:47

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Информация за плащанията

18.03.2015 09:39:13

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.