Инженериг на сгради /3 обособени позиции/

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Свиленград  по 3  обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, бул.”България” № 123 вх.”А-Б”

 Обособена позиция № 2: „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, кв.Изгрев бл.4

Обособена позиция № 3: „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, ул.„Д. Благоев” № 6-8

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2016- 0007

 

 

Обявление

18.02.2016 14:11:55