Инженеринг на сграда /ул."Ст.Стамболов"“№26-28/

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Свиленград  на сграда с административен адрес: гр.Свиленград, ул.„Стефан Стамболов“№26-28 ”

 Уникален код на поръчката в АОП: 00040-2016-0010

Обявление

29.03.2016 14:12:00

Информация за плащанията

07.03.2016 15:29:49

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.