Изпълнение на инженеринг на ул."Граничар"№166

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Свиленград  на сграда с административен адрес: гр.Свиленград, ул.Граничар, №166”

 Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2016-0006

Обявление

17.02.2016 14:01:28

Информация за плащанията

17.02.2016 09:29:06

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.