„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на многофамилните жилищни сгради на територията на община Свиленград на сграда с административен адрес: гр.Свиленград, ул. „Родина” №14”.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Свиленград на сграда с административен адрес: гр.Свиленград, ул. „Родина” №14”.

Уникален номер на обществената поръчка в регистъра на АОП: 00040-2016-00013

Обявление

08.04.2016 17:18:52