Периодична доставка на хранителни продукти

 

 

Обявление

11.09.2015 15:44:28

Решения на възложителите за завършване на процедурите

12.11.2015 15:46:00

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

25.11.2015 09:41:00

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка

Договори и споразумения

10.09.2015 14:00:24

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Информация за плащанията

10.09.2015 14:00:24

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.