Протоколи и доклади на комисиите

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗаП при провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, комисия­та съставя протокол за разглеждането, оценяването и класира­ нето на офертите, който съдържа изискуемата, съгласно посо­чената норма, информация. 

 

Заглавие Дата Файл
Протокол №3 2015-11-12 15:49:00 Изтеглете файл
Протокол №2 2015-11-12 15:48:00 Изтеглете файл
Протокол №1 2015-10-27 16:08:00 Изтеглете файл