Периодични доставки на асфалт

Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград

Уникален номер на поръэчката в АОП: 00040-2014-0024

Обявление

19.12.2014 16:38:09