Периодични доставки на асфалт

Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград

Уникален номер на поръэчката в АОП: 00040-2014-0024

Информация за плащанията

19.12.2014 09:10:06

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.