Периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на ОбА и ВРБ за 2015-2016 г.

"Периодични доставки на газьол за отопление-0,1 %S , (маркиран-червен) за нуждите на ОбА-Свиленград и второстепенните разпоредители с бюджет: Дейност "Социални услуги"-звено ДВХПР,Дейност "ЦДГ,детски ясли и здравни кабинети". Прогнозно количество в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ литра.

Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00040-2015-0018

Друга информация

12.10.2015 16:10:31