Периодични доставки на горива /бензин и дизелово гориво/ за МПС собственост на Община Свиленград, ОП"БО" и ВРБ

Периодични доставки на горива /бензин и дизелово гориво/ за МПС собственост на Община Свиленград, ОП"БО" и ВРБ.

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2015-0002

Документи по приключване

06.04.2016 15:01:00

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.

Друга информация

09.02.2015 09:21:29