"Периодични доставки на горива /бензин и дизелово гориво/ за МПС собственост на Община Свиленград и ВРБ за 2016/2017год."

"Периодични доставки на горива /бензин и дизелово гориво/ за МПС собственост на Община Свиленград и ВРБ за 2016/2017год."

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2016-0004