"Периодични доставки на горива /бензин и дизелово гориво/ за МПС собственост на Община Свиленград и ВРБ за 2016/2017год."

"Периодични доставки на горива /бензин и дизелово гориво/ за МПС собственост на Община Свиленград и ВРБ за 2016/2017год."

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2016-0004

Друга информация

01.02.2016 13:16:33