Почистване коритото на р. Марица в регулацията на гр. Свиленград и изграждане на съоръжения за превенция от наводнения./Договаряне без обявление/

Почистване коритото на р. Марица в регулацията на гр. Свиленград и изграждане на съоръжения за превенция от наводнения.

 
Договаряне без обявление
 
Уникален номер на обществената поръчка в регистъра на АОП: 00040-2015-0011

 

Информация за плащанията

14.08.2015 15:36:19

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.

Друга информация

14.08.2015 15:36:19