Информация за плащанията

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания. 

Тъй като ЗОП използва термина "информация", следва, че възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача не конкретни първични счетоводни документи, а систематизи­рана информация, която би могла да се изготви във формата на справка и да съдържа предмета на обществената поръчка, дата, основание и размер на всяко отделно плащане по до­говора за обществена поръчка.

Заглавие Дата Файл
Плащане по договор за ОП с предмет :"Почистване коритото на р. Марица в регулацията на гр. Свиленград и изграждане на съоръжения за превенция от наводнения." 2015-12-15 14:22:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет :"Почистване коритото на р. Марица в регулацията на гр. Свиленград и изграждане на съоръжения за превенция от наводнения." 2015-12-09 11:48:00 Изтеглете файл
Плащане по договор за ОП с предмет :"Почистване коритото на р. Марица в регулацията на гр. Свиленград и изграждане на съоръжения за превенция от наводнения." 2015-10-05 09:16:00 Изтеглете файл