Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация

"Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация в сградата на МБАЛ Свиленград" по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на "МБАЛ  Свиленград" ЕООД”, гр.Свиленград”, Договор № BG04-02-03-003-017/18.08.2015 г.

Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00040-2016-0011

 

Информация за плащанията

22.01.2016 15:39:07

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.

Друга информация

22.01.2016 15:39:07