Провеждане на обучения за служителите на община Свиленград

"Провеждане на обучения за служителите на община Свиленград" по проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград“, одобрен за финансиране с Договор  № М13-22-96/03.10.2014г. по Оперативна програма „Административен капацитет“

Уникален номер на порчката в АОП: 00040-2014-0023

Обявление

26.11.2014 17:02:10

Протоколи

21.01.2015 16:20:00