Реконструкция и рехабилитация на пътна връзка на автомагистрала "Марица"

Реконструкция и рехабилитация на пътна връзка на автомагистрала "Марица" с индустриална зона "Свиленград"

Уникален номер на общетсвената поръчка в пегистъра на АОП: 00040-2016-0017

 

 

Обявление

13.04.2016 16:58:10

Информация за плащанията

12.04.2016 16:01:54

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.