Реставрация, консервация и експониране на сводест мост “Мустафа паша

„Избор на изпълнител на Инженеринг на обект” Реставрация, консервация и експониране на сводест мост  “Мустафа паша”,гр. Свиленград, община Свиленград”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на културата- Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства по проект „Старият мост:мост между поколенията”, Договор №24-10М1-34/22.04.2015г.”


Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00040-2015-0008

Обявление

10.06.2015 15:06:35

Отговор на въпрос

10.06.2015 15:10:00