Реставрация, консервация и експониране на сводест мост “Мустафа паша

„Избор на изпълнител на Инженеринг на обект” Реставрация, консервация и експониране на сводест мост  “Мустафа паша”,гр. Свиленград, община Свиленград”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на културата- Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства по проект „Старият мост:мост между поколенията”, Договор №24-10М1-34/22.04.2015г.”


Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00040-2015-0008

Информация за плащанията

10.06.2015 14:04:43

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.

Друга информация

10.06.2015 14:04:43