Снегопочистване 2015г.-2016г.

„Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване на  общинска пътна мрежа (четвъртокласна) в Община Свиленград през зимния сезон 2015-2016г.”

 Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2015-0012

Информация за плащанията

31.08.2015 10:59:16

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.