Строителен надзор при изпълнение на инженеринг

„Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Свиленград по 2 обособени позиции”:

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, кв.Изгрев, бл.8”;

  Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, ул.Васил Друмев №8”;

 Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2016-0002

Обявление

08.01.2016 16:35:37

Документи по приключване

19.08.2016 09:01:15

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.