Строителен надзор при изпълнение на инженеринг за сгради по 3 обособени позиции:№ 1-сграда на бул.”България” № 123, № 2-сграда кв.Изгрев бл.4, № 3-сграда на ул.„Д. Благоев” № 6-8”

Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Свиленград по 3 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, бул.”България” № 123 вх.”А-Б”

Обособена позиция № 2: „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, кв.Изгрев бл.4

Обособена позиция № 3: „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, ул.„Д. Благоев” № 6-8”

 

Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00040-2016-0009

Обявление

26.02.2016 11:01:36