„Извършване на СМР за подобряване прилежащото пространство на СУ „Д-р Петър Берон”

„Извършване на СМР за подобряване прилежащото пространство на  СУ „Д-р Петър Берон”, гр.Свиленград,по договор №26/07/2/0/00273 от 25.10.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2018-0003

Документация

29.01.2018 16:34:28

Решения

29.01.2018 16:22:29

Обявление

29.01.2018 16:22:16