Март 2018
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

„Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил, тип Самосвал за нуждите на ОП „Благоустрояване и озеленяване”, гр. Свиленград”

„Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил, тип Самосвал  за нуждите на ОП „Благоустрояване и озеленяване”, гр. Свиленград”

Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП: 00040-2018-0016

 

Участниците в настоящата процедура трябва да представят задължително в електронен вид Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно Методически указания  на Агенцията по обществени поръчки, на основание с чл.67, ал.4 от Закона за обществените  поръчки (ЗОП) и във връзка с параграф 29, т.5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби  на ЗОП, в сила от 01.04.2018 год.

 

Важно!!! Моля, разгледайте папката „Разяснения по документацията”  в менюто към настоящата обществена поръчка.