Доставка чрез покупка на употребяван верижен багер за нуждите на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” - гр.Свиленград

„Доставка чрез покупка на употребяван верижен багер за нуждите на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” - гр.Свиленград”

Уникален номер на обществената поръчка в регистъра на АОП: 00040-2017-0019