Доставка чрез покупка на употребяван верижен багер за нуждите на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” - гр.Свиленград

„Доставка чрез покупка на употребяван верижен багер за нуждите на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” - гр.Свиленград”

Уникален номер на обществената поръчка в регистъра на АОП: 00040-2017-0019

Документация

16.03.2017 15:41:28

Друга информация

16.03.2017 15:41:28

Обявление

16.03.2017 15:41:28

Решения

16.03.2017 15:41:28