Март 2018
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
1. 06.03.2018 11:11 Обявление
2. 06.03.2018 11:11 Решения
3. 06.03.2018 11:57 Документация
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Доставка на пластмасови съдове за битови отпадъци (кофи) с вместимост 240 литра за община Свиленград

Доставка на пластмасови съдове за битови отпадъци (кофи) с вместимост 240 литра  за община Свиленград

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2018-0018

 

Участниците в настоящата процедура трябва да представят задължително в електронен вид Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно Методически указания  на Агенцията по обществени поръчки, на основание с чл.67, ал.4 от Закона за обществените  поръчки (ЗОП) и във връзка с параграф 29, т.5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби  на ЗОП, в сила от 01.04.2018 год.

 

Важно!!! Моля, разгледайте папката „Разяснения по документацията”  в менюто към настоящата обществена поръчка.

 

Документация

06.03.2018 11:57:01

Решения

06.03.2018 11:11:41

Обявление

06.03.2018 11:11:24