Доставка на пластмасови съдове за битови отпадъци (кофи) с вместимост 240 литра за община Свиленград

Доставка на пластмасови съдове за битови отпадъци (кофи) с вместимост 240 литра  за община Свиленград

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2018-0018

 

Участниците в настоящата процедура трябва да представят задължително в електронен вид Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно Методически указания  на Агенцията по обществени поръчки, на основание с чл.67, ал.4 от Закона за обществените  поръчки (ЗОП) и във връзка с параграф 29, т.5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби  на ЗОП, в сила от 01.04.2018 год.

 

Важно!!! Моля, разгледайте папката „Разяснения по документацията”  в менюто към настоящата обществена поръчка.

 

Документация

06.03.2018 11:57:01

Решения

06.03.2018 11:11:41

Обявление

06.03.2018 11:11:24