Доставка на компютърна и офис техника и консумативи за Общинска библиотека Свиленград

Доставка на компютърна и офис техника и консумативи за Общинска библиотека Свиленград

Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП: 00040-2018-0015

Участниците в настоящата процедура трябва да представят задължително в електронен вид Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно Методически указания  на Агенцията по обществени поръчки, на основание с чл.67, ал.4 от Закона за обществените  поръчки (ЗОП) и във връзка с параграф 29, т.5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби  на ЗОП, в сила от 01.04.2018 год.

 

Важно!!! Моля, разгледайте папката „Разяснения по документацията”  в менюто към настоящата обществена поръчка.

 

 

Документация

20.02.2018 11:41:11

Решения

20.02.2018 11:37:31

Обявление

20.02.2018 11:36:37