„Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград, по договор № 26/07/2/0/00273 от 25.10.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020”

„Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград, по договор № 26/07/2/0/00273 от 25.10.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020”

 
Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2018-0005

Документация

01.02.2018 11:26:43

Обявление

01.02.2018 11:25:15

Решения

01.02.2018 11:24:41