Доставка на метални съдове за битови отпадъци /контейнери/ с вместимост 1100 л за Община Свиленград

Доставка на метални съдове за битови отпадъци /контейнери/с вместимост  1100 л за Община Свиленград

Уникален номер на поръчката в АОП:00040-2018-0017

 

Участниците в настоящата процедура трябва да представят задължително в електронен вид Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно Методически указания  на Агенцията по обществени поръчки, на основание с чл.67, ал.4 от Закона за обществените  поръчки (ЗОП) и във връзка с параграф 29, т.5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби  на ЗОП, в сила от 01.04.2018 год.

 

Важно!!! Моля, разгледайте папката „Разяснения по документацията”  в менюто към настоящата обществена поръчка.

 

Документация

06.03.2018 12:01:58

Решения

02.03.2018 12:59:15

Обявление

02.03.2018 12:58:29