„Доставка на нетна активна ел. енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение с пълно администриране на информац. поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на община Свиленград за 2018г.“

„Доставка на нетна активна електрическа енергия  от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение с пълно администриране на  информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на община Свиленград за 2018г.

Уникален номер на обществената поръчка в АОП: 00040-2017-0027

 

Документация

15.11.2017 10:27:07

Обявление

15.11.2017 10:25:38

Решения

15.11.2017 10:24:35