„Доставка на оборудване /осветителни тела/ за СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград, по договор № 26/07/2/0/00273 от 25.10.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020”

„Доставка на оборудване /осветителни тела/ за СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград, по договор № 26/07/2/0/00273 от 25.10.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020”

 
Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2018-0008

Договор

12.06.2018 10:20:38

Документация

02.02.2018 11:50:45

Обявление

02.02.2018 11:49:13

Решения

02.02.2018 11:48:40