„Доставка на оборудване и обзавеждане за СУ „Д-р Петър Берон”

„Доставка на оборудване и обзавеждане за  СУ „Д-р Петър Берон”, гр.Свиленград,по договор №26/07/2/0/00273 от 25.10.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020”

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2018-0007

Документация

31.01.2018 14:06:34

Решения

31.01.2018 14:05:04

Обявление

31.01.2018 14:04:11