ЕЕ - кв.Изгрев, бл.1

 

„Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №1, кв. Изгрев УПИ I, кв. 25 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград,  общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020"

Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП: 00040-2020-0031

 

Документация

15.05.2020 11:18:19

Решения

15.05.2020 11:16:11

Обявление

15.05.2020 11:15:09