Енергийна ефективност - блок 2, кв.Простор

“Извършване на СМР  за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №2, кв.Простор  УПИ XI, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград,  общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП: 00040-2020-0027

Съобщение

26.11.2020 14:51:10

Документация

13.05.2020 14:48:34

Обявление

13.05.2020 14:43:00

Решения

13.05.2020 14:41:38