Изработка, доставка и монтаж на информационни табели, билборд и карта

„Изработка, доставка и монтаж на информационни табели, билборд и карта”  по проект „Green Urban Territories - Better Place to Live”, Договор No B2.6d.12, финансиран
по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020” 
Уникален номер на обществената поръчка в Регисгъра на АОП: 00040-2019-0052

Документация

21.10.2019 14:15:42

Решения

21.10.2019 14:14:50

Обявление

21.10.2019 14:14:08